Algemene voorwaarden Coaching

1. Doelen en definitie:

<img draggable=” /> Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn een voorloper van het contract dat voor elk coachings-traject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

<img draggable=” /> Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden aan het eind van het intakegesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, overhandigd aan de opdrachtgever en, indien deze dit wenst, ook aan de cliënt; en zijn vanaf dat moment van toepassing.

<img draggable=” /> Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

 

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

<img draggable=” /> Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

<img draggable=” /> Opvallend Jezelf spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opvallend Jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

<img draggable=” /> Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

 

3. Bijeenkomsten:

<img draggable=” /> In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.

<img draggable=” /> De coachingsbijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Opvallend Jezelf, de Pol 19 te de Pol; tenzij anders is overeengekomen.

<img draggable=” /> Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.

<img draggable=” /> Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en Opvallend Jezelf over voortgang en afronding van het traject.

<img draggable=” /> Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

<img draggable=” /> Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

4. Werkwijze:

<img draggable=” /> Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete werkervaringen in. Cliënt en Opvallend Jezelf bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.

<img draggable=” />Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

<img draggable=” /> Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van cliënt geschat op 2 à 4 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

5. Geheimhouding:

<img draggable=” /> Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Opvallend Jezelf vertrouwelijk behandeld. Opvallend Jezelf en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

<img draggable=” />Opvallend Jezelf kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

6. Voortgang en afronding:

<img draggable=” /> Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Opvallend Jezelf aan cliënt ter beschikking gesteld.

<img draggable=” /> In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt cliënt met opdrachtgever en Opvallend Jezelf in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

7. Betaling:

<img draggable=” /> In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten indien de coachingsbijeenkomsten niet in de praktijk van Opvallend Jezelf plaatsvinden.

<img draggable=” /> Alle bedragen zijn exclusief BTW.

<img draggable=” /> Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.

<img draggable=” /> Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.

Diny van den Bout is aangesloten bij

<img draggable=” /> de NOLOC. Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.  

<img draggable=” /> id Plein B.V. te Rotterdam als netwerkpartner en beschikt over het Blik op Werk Keurmerk en is WAI licentienemer (WAI = Work Ability Index). Als netwerkpartner van id Plein B.V. heb ik tevens toegang tot een unieke database met enerzijds (sociale) interventies en anderzijds wetenschappelijk getoetste hypothesen, die worden gelinkt aan deze interventies. Hierdoor ontwikkelen we onze kennis over het vak steeds verder.

1. Doelen en definitie:

<img decoding=” /> Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn een voorloper van het contract dat voor elk coachings-traject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

<img decoding=” /> Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden aan het eind van het intakegesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, overhandigd aan de opdrachtgever en, indien deze dit wenst, ook aan de cliënt; en zijn vanaf dat moment van toepassing.

<img decoding=” /> Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

 

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

<img decoding=” /> Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

<img decoding=” /> Opvallend Jezelf spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opvallend Jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

<img decoding=” /> Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

 

3. Bijeenkomsten:

<img decoding=” /> In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.

<img decoding=” /> De coachingsbijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Opvallend Jezelf, de Pol 19 te de Pol; tenzij anders is overeengekomen.

<img decoding=” /> Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.

<img decoding=” /> Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en Opvallend Jezelf over voortgang en afronding van het traject.

<img decoding=” /> Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

<img decoding=” /> Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

4. Werkwijze:

<img decoding=” /> Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete werkervaringen in. Cliënt en Opvallend Jezelf bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.

<img decoding=” />Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

<img decoding=” /> Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van cliënt geschat op 2 à 4 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

5. Geheimhouding:

<img decoding=” /> Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Opvallend Jezelf vertrouwelijk behandeld. Opvallend Jezelf en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

<img decoding=” />Opvallend Jezelf kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

6. Voortgang en afronding:

<img decoding=” /> Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Opvallend Jezelf aan cliënt ter beschikking gesteld.

<img decoding=” /> In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt cliënt met opdrachtgever en Opvallend Jezelf in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

7. Betaling:

<img decoding=” /> In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten indien de coachingsbijeenkomsten niet in de praktijk van Opvallend Jezelf plaatsvinden.

<img decoding=” /> Alle bedragen zijn exclusief BTW en zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar.

<img decoding=” /> Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.

<img decoding=” /> Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.

Diny van den Bout is aangesloten bij

<img decoding=” /> de NOLOC. Noloc-leden volgen bij hun beroepsuitoefening de gedragsregels die zijn opgenomen in de Noloc gedragscode. Het lidmaatschap en de code zijn een manier waarop Noloc-leden zichtbaar laten zien zich kwalitatief en professioneel te willen onderscheiden. Tegen Noloc-leden die zich niet aan de Noloc-gedragscode houden kan bij Noloc een klacht worden ingediend, die door de Raad voor Klachtenbehandeling zal worden behandeld.  

<img decoding=” /> id Plein B.V. te Rotterdam als netwerkpartner en beschikt over het Blik op Werk Keurmerk en is WAI licentienemer (WAI = Work Ability Index). Als netwerkpartner van id Plein B.V. heb ik tevens toegang tot een unieke database met enerzijds (sociale) interventies en anderzijds wetenschappelijk getoetste hypothesen, die worden gelinkt aan deze interventies. Hierdoor ontwikkelen we onze kennis over het vak steeds verder.

1. Doelen en definitie:

✔ Deze Algemene Voorwaarden Coaching zijn een voorloper van het contract dat voor elk coachings-traject wordt opgesteld en voor of tijdens de eerste coachings-bijeenkomst ondertekend wordt door alle betrokken partijen.

✔ Deze Algemene Voorwaarden Coaching worden aan het eind van het intakegesprek, als de intentie tot het aangaan van een coachingstraject is uitgesproken, overhandigd aan de opdrachtgever en, indien deze dit wenst, ook aan de cliënt; en zijn vanaf dat moment van toepassing.

✔ Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.

 

2. Betrokkenheid, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid:

✔ Bovenstaande vraagt van cliënt een actieve betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het bereiken van het in het contract omschreven doel, dan wel voor het werken aan de aangegeven punten ter verbetering. Cliënt en opdrachtgever zijn zich ervan bewust dat geen garantie kan worden gegeven voor de te behalen doelen.

✔ Opvallend Jezelf spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Opvallend Jezelf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade.

✔ Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van het feit dat coaching geen therapeutische behandeling nog enige andere vorm van therapie inhoudt. Coaching is geen vervanging van professioneel, juridisch, medisch, financieel of spiritueel advies. Cliënt en opdrachtgever zijn zich bewust van de eigen verantwoordelijkheid van cliënt voor de te behalen resultaten van de coaching.

 

3. Bijeenkomsten:

✔ In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat.

✔ De coachingsbijeenkomsten vinden plaats op het kantoor van Opvallend Jezelf, de Pol 19 te de Pol; tenzij anders is overeengekomen.

✔ Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode.

✔ Indien er ingrijpende wijzigingen binnen de organisatie van cliënt en opdrachtgever plaatsvinden, vindt overleg plaats tussen cliënt, opdrachtgever en Opvallend Jezelf over voortgang en afronding van het traject.

✔ Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op.

✔ Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

4. Werkwijze:

✔ Cliënt brengt voor elke coachingsbijeenkomst schriftelijk en/of mondeling concrete werkervaringen in. Cliënt en Opvallend Jezelf bewerken deze tijdens de bijeenkomst zodanig dat er gericht van geleerd kan worden ten behoeve van het realiseren van de gestelde doelen.

✔Cliënt schrijft na elke bijeenkomst een reflectieverslag met betrekking tot wat de bijeenkomst concreet heeft opgeleverd en wat hij ervan heeft geleerd.

✔ Inclusief voorbereiding wordt de tijdsinvestering van cliënt geschat op 2 à 4 uur per bijeenkomst. Dit is exclusief eventuele reistijd.

5. Geheimhouding:

✔ Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt door Opvallend Jezelf vertrouwelijk behandeld. Opvallend Jezelf en opdrachtgever hebben geen overleg over voortgang en resultaat van de coaching buiten cliënt om. Het staat cliënt vrij om desgewenst mededeling te doen over wat in de coaching besproken wordt.

✔Opvallend Jezelf kan bepaalde onderwerpen uit de coachingsbijeenkomsten geanonimiseerd gebruiken in het kader van opleiding, intervisie of supervisie. Slechts na goedkeuring van cliënt kunnen coachingsbijeenkomsten niet geanonimiseerd worden opgenomen.

6. Voortgang en afronding:

✔ Schriftelijke evaluaties over de voortgang en het resultaat van de coaching worden door Opvallend Jezelf aan cliënt ter beschikking gesteld.

✔ In een eventueel afrondend driegesprek onderzoekt cliënt met opdrachtgever en Opvallend Jezelf in hoeverre de resultaten binnen de organisatie merkbaar zijn en gewaarborgd kunnen worden.

7. Betaling:

✔ In het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt, dit is exclusief reiskosten indien de coachingsbijeenkomsten niet in de praktijk van Opvallend Jezelf plaatsvinden.

✔ Alle bedragen zijn exclusief BTW en zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar.

✔ Eventuele verlenging van het traject wordt naar rato van het tarief gefactureerd.

✔ Betaling dient te geschieden binnen twee weken na factuurdatum.

Diny van den Bout is aangesloten bij

✔ de NOBCO en is als zodanig gebonden aan de Ethische Gedragscode Nederlandse Beroepscoaches en aan het klachtenreglement van de NOBCO. Beide codes zijn bij haar op te vragen.

✔ id Plein B.V. te Rotterdam als netwerkpartner en beschikt over het Blik op Werk Keurmerk en is WAI licentienemer (WAI = Work Ability Index). Als netwerkpartner van id Plein B.V. heb ik tevens toegang tot een unieke database met enerzijds (sociale) interventies en anderzijds wetenschappelijk getoetste hypothesen, die worden gelinkt aan deze interventies. Hierdoor ontwikkelen we onze kennis over het vak steeds verder.